اعتبارسنجی

فرم 1 مشخصات موسسات آموزشی 
فرم 2 تعهد مدیرعامل بر اجرای مفاد ماده 8، 9 و 10 


دانلود فایل اصلاحیه 7 مهرماه 98 و دستورالعمل اعتبارسنجی  سال 1396
مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانی13 مهر ماه 1398
بخشنامه شماره 261255 مورخ 98/5/15 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مجاز بودن دستگاههای اجرایی کشور برای عقد قرارداد با موسسات خصوصی
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده : اجرای  بخشنامه شماره 1558505 مورخ 96/9/18
به کلیه موسسات آموزشی تایید صلاحیت شده
به کلیه موسسات آموزشی دارای مجوز فناوری اطلاعات 4تیر 98

بخشنامه شماره 464185 مورخ 97/8/29 در خصوص تعیین صلاحیت اساتید
استفاده از مؤسسات آموزشی دارای گواهینامه فعالیت صرفاً در حیطه تعیین صلاحیت شده 
میز خدمت و فرایند اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی
نامه شماره 264692 مورخ 27/5/97 فرم متقاضیان تدریس در مؤسسات آموزشی (رزومه اجرایی و تحصیلی)
فرم خام ارائه تقویم آموزشی و گزارش عملکرد ماهانه مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت سال 1397
به کلیه موسسات دارای گواهینامه آموزش کارکنان: ارسال طرح درس دوره های غیرحضوری و الکترونیکی شده
فرم منع مداخله کارکنان دولت برای مؤسسات 96/10/19
فایل WORD فرمهای اعتبارسنجی (بخشنامه جدید آذرماه 1396 )
بخشنامه جدید اعتبارسنجی مؤسسات خصوصی