دسترسی سریع


 
  بازدیدکنندگان
امروز : 162
ديروز : 16
ماه : 2042
سال جاری : 2264
كل : 2264
 
  گروه پژوهش و آینده نگری

وظایف پژوهشی :

1-مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی مرتبط با برنامه های توسعه استان با همکاری و هماهنگی معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

2-ساماندهی و هدایت مطالعات و پژوهش های برنامه های توسعه استان ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاه های اجرایی  ملی و استانی

3-ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور و سایر موسسات یا سازمان های متقاضی به منظور کاربردی نمودن و استفاده از نتایج پژوهش ها به صورت عملیاتی

4-راهبری برنامه جامع متمرکز سازی توانمندی های مراکز دانشگاهی و علمی در حوزه تحقیقات و دوری جستن از بخشی نگری به منظور انباشت دانش تخصصی

5-مطالعه، بررسی و طراحی نظام نوآوری و ره نگاشت فناوری با تکیه بر قابلیتهای منطقه ای و ملی جهت تعیین سهم و خلا موجود استان ها در نقشه جامع علمی کشور

6-ایجاد زمینه های لازم جهت به اشتراک گذاری پروژه های پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی دارای وظایف مرتبط و مشترک مبتنی بر کارگروهی و مشارکت منابع انسانی و مالی

7-ارارئه پیشنهاد لازم به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تبدیل نتایج تحقیقات ارزشمند به نتایج کاربردی قابل استفاده در دستگاه های اجرایی به عنوان بخشی از برنامه های توسعه استان

8-هدایت و راهبری کارگروه های تخصصی نظیر کارگروه پژوهش و فناوری و ... ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط در استان

9-راهبری کمیته های علمی تخصصی ذیل کمیسیون راهبری پژوهش با مشارکت نخبگان دانشگاهی ، مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع در زمینه مورد نظر

10-متناسب سازی اولویتهای پژوهشی و فناورانه اعلام شده از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با نیازهای استانی

11-انتشار، اطلاع رسانی و فراخوان اولویتهای گروه های تخصصی پس از گردآوری کلیه اولویتهای پژوهشی وفناورانه بومی و استانی

12-داوری پروپوزال طرح ها و پایان نامه های ارجاعی توسط کمیته های علمی و اعلام نظر کمیته های علمی مبتنی بر اصلاح، رد یا تایید طرح ها و پایان نامه ها

13- تایید و نظارت بر فعالیت های پژوهش بخش خصوصی موضوع پژوهش های مرتبط با حوزه فعالیت مراکز علمی-تحقیقاتی- دانشگاهی و دستگاه های اجرایی استان