گروه اعتبارسنجی

غلامرضا شجاعی
کارشناس مسئول آموزش -  اعتبارسنجی
شماره تماس: 5- 22901250 داخلی 1412
پست الکترونیکی: amoozesh.thmporg@iran.ir