اطلاعیه های گروه اعتبارسنجی

مراکز اعتبارسنجی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بروز رسانی11مرداد ماه 1399
ثبت گزارش عملکرد سه ماهه اول (بهار 99) در سامانه ساوانا
عدم دریافت پرونده به صورت فیزیکی از موسسات آموزشی 1399
مهم: فرم‌های اعتبارسنجی برای دریافت گواهینامه فعالیت آموزش کارکنان دولت در سال 1399
نرم افزار adobe connect برای نصب در کامپیوتر اداری جهت وبینار و کلاس مجازی
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده: ثبت عملکرد سه ماهه پاییز 98 در سامانه ساوانا
نمونه فرم 8 و 9 و 10 بخشنامه اعتبارسنجی اول دی ماه 1398
فرم خام ارائه تقویم آموزشی و گزارش عملکرد ماهانه موسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت کارکنان دولت-  سال 1398(فرم اکسل) بارگذاری در سامانه ساوانا
فرم 1 مشخصات موسسات آموزشی 
فرم 2 تعهد مدیرعامل بر اجرای مفاد ماده 8، 9 و 10 
دانلود فایل اصلاحیه 7 مهرماه 98 و دستورالعمل اعتبارسنجی شماره 1558505 مورخ 96/9/18 سازمان اداری و استخدامی 
بخشنامه شماره 261255 مورخ 98/5/15 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری 
به کلیه موسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده : اجرای  بخشنامه شماره 1558505 مورخ 96/9/18
به کلیه موسسات آموزشی تایید صلاحیت شده (درج عملکرد در سامانه ساوانا)
بخشنامه شماره 464185 مورخ  97/8/29 در خصوص دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره‌های آموزشی کارکان دولت TOT 
استفاده از مؤسسات آموزشی دارای گواهینامه فعالیت صرفاً در حیطه تعیین صلاحیت شده 
میز خدمت و فرایند اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی
نامه شماره 264692 مورخ 97/5/27  فرم  مشخصات متقاضیان تدریس در مؤسسات آموزشی (رزومه اجرایی و تحصیلی)
به کلیه موسسات دارای گواهینامه آموزش کارکنان: ارسال طرح درس دوره های غیرحضوری و الکترونیکی شده
فرم منع مداخله کارکنان دولت برای مؤسسات متقاضی اعتبارسنجی 
فایل WORD فرمهای اعتبارسنجی (بخشنامه جدید آذرماه 1396 )
بخشنامه جدید اعتبارسنجی مؤسسات خصوصی شماره 1558505 مورخ 96/9/18 سازمان اداری و استخدامی