معرفی گروه آموزش و توانمندسازی

رحمت اله رستمان
رییس گروه آموزش و توانمندسازی
شماره تماس:  22901263
پست الکترونیکی: amoozesh.thmporg@iran.ir
 
شرح وظایف آموزشی :
1-مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی خاص استان و پیشنهاد جهت تصویب و اجرای آنها پس از ابلاغ توسط رییس سازمان استان
2-اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی کارکنان دولت در سطح استان  بر اساس سیاست های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان
3-تایید و نظارت بر فعالیتهای آموزشی بخش خصوصی موضوع آموزش کارکنان دولت در بخش های مختلف استان
4-نظارت و انجام پیگیری های لازم جهت اجرایی نمودن موارد مرتبط با جانمایی آموزش استان در راستای نقشه جامع علمی کشور
5- پیگیری و ارائه پیشنهاد جهت بروزرسانی محتوای های آموزشی مورد نیاز به کشور
6-ایجاد سازوکارهای لازم جهت متناسب سازی آموزش  های مورد نیاز با برنامه های توسعه استان
7-ارائه پیشنهاد لازم جهت توسعه و گسترش زیر ساختهای آموزشی و بازنگری برنامه های آموزشی دستگاه های اجرایی با مشارکت آنان
8-تدوین و استقرار نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی و تسهیل فرآیندهای آموزش به منظور پایش عملکرد آموزش در دستگاه های اجرایی استان
9-پیگیری و ارائه پیشنهاد جهت ایجاد سازوکار های لازم به منظورتهیه و تدوین طرح های پژوهش در آموزش و تحقیقات توسعه آموزش
 وظایف تکمیلی:
1-      همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سطح ملّی
2-      تلاش در جهت همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور به منظور پیشنهاد برنامه های توسعه استان
3-      نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فناوری مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی و دستگاه های اجرایی که در سطح استان در حال اجرا یا تدوین می باشند