معرفی گروه پژوهش و توسعه و آینده نگری

سدید حسین سید موسوی
سرپرست گروه پژوهش و توسعه و آینده‌نگری
شماره تماس: 22901264
پست الکترونیکی: p.thmporg@iran.ir

شرح وظایف پژوهشی:
1-مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی مرتبط با برنامه های توسعه استان با همکاری و هماهنگی معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
2-ساماندهی و هدایت مطالعات و پژوهش های برنامه های توسعه استان ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر دستگاه های اجرایی  ملی و استانی
3-ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و کشور و سایر موسسات یا سازمان های متقاضی به منظور کاربردی نمودن و استفاده از نتایج پژوهش ها به صورت عملیاتی
4-راهبری برنامه جامع متمرکز سازی توانمندی های مراکز دانشگاهی و علمی در حوزه تحقیقات و دوری جستن از بخشی نگری به منظور انباشت دانش تخصصی
5-مطالعه، بررسی و طراحی نظام نوآوری و ره نگاشت فناوری با تکیه بر قابلیتهای منطقه ای و ملی جهت تعیین سهم و خلا موجود استان ها در نقشه جامع علمی کشور
6-ایجاد زمینه های لازم جهت به اشتراک گذاری پروژه های پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی دارای وظایف مرتبط و مشترک مبتنی بر کارگروهی و مشارکت منابع انسانی و مالی
7-ارارئه پیشنهاد لازم به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تبدیل نتایج تحقیقات ارزشمند به نتایج کاربردی قابل استفاده در دستگاه های اجرایی به عنوان بخشی از برنامه های توسعه استان
8-هدایت و راهبری کارگروه های تخصصی نظیر کارگروه پژوهش و فناوری و ... ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط در استان
9-راهبری کمیته های علمی تخصصی ذیل کمیسیون راهبری پژوهش با مشارکت نخبگان دانشگاهی ، مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع در زمینه مورد نظر
10-متناسب سازی اولویتهای پژوهشی و فناورانه اعلام شده از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با نیازهای استانی
11-انتشار، اطلاع رسانی و فراخوان اولویتهای گروه های تخصصی پس از گردآوری کلیه اولویتهای پژوهشی وفناورانه بومی و استانی
12-داوری پروپوزال طرح ها و پایان نامه های ارجاعی توسط کمیته های علمی و اعلام نظر کمیته های علمی مبتنی بر اصلاح، رد یا تایید طرح ها و پایان نامه ها
13- تایید و نظارت بر فعالیت های پژوهش بخش خصوصی موضوع پژوهش های مرتبط با حوزه فعالیت مراکز علمی-تحقیقاتی- دانشگاهی و دستگاه های اجرایی استان