معرفی گروه اعتبارسنجی

شرایط ارتقاءدرخواست حیطه آموزشی ولزوم استفاده از اساتید دارای صلاحیت برای برگزاری دوره های ۀموزشی دی ماه 99
غلامرضا شجاعی
کارشناس مسئول آموزش -  اعتبارسنجی
شماره تماس: 5- 22901250 داخلی 1412
پست الکترونیکی: amoozesh.thmporg@iran.ir

شرح وظایف
  1. رعایت و اجرای بخشنامه شماره 1558505 مورخ 98/9/18 تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی «ابلاغی معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی»
  2. نظارت بر صدور مجوز فعالیت آموزشی موسسات
  3. نظارت بر دریافت مدارک و مستندات تشکیل پرونده از موسسات آموزشی
  4. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و عملکرد موسسات تأیید صلاحیت شده در برگزاری دوره‌های آموزشی
  5. بازدید از دوره‌های آموزشی و نظارت بر اجرای خدمات آموزشی متناسب با حیطه‌های دریافتی موسسه
  6. پاسخگویی به مراجعان و ارباب رجوع درخصوص دریافت، تمدید و ارتقاء حیطه آموزشی و مکاتبات مربوط به آن
  7. بازدید از توان تخصصی و فنی موسسه و مصاحبه با مدیر عامل در خصوص اخذ مجوز فعالیت